Zelfbewustzijn

Kanjertraining

Ieder kind is uniek en maakt ook onderdeel uit van een groep. Dit vraagt om sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de omgeving om te gaan. Onze leerlingen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Van ouders en personeel wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie of angst. Wij leren kinderen dat zij een keuze hebben in de wijze waarop zij zich met hun gedrag uitdrukken. Om in gesprek te gaan over gedrag, maakt De Kanjertraining gebruik van petten met vier verschillende kleuren. De petten staan voor de typering van vier soorten gedrag. De methode bevordert de veiligheid en het vertrouwen in de klas en biedt kinderen en leerkrachten handvatten om zelfbewustzijn te trainen en bijvoorbeeld pestgedrag te voorkomen.

Gouden Vlinderboomregels

De leerlingenraad heeft schooljaar 2017-2018 in samenwerking met de directie, alle leerlingen en het personeel de Gouden Vlinderboomregels opgesteld. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien voelen op Vlinderboom. De Gouden Vlinderboomregels dragen bij aan een fijne sfeer op school. Op een centrale plek in de gangen en in iedere klas hangen de regels. Alle kinderen op school weten zo welk gedrag er van hen verwacht wordt. In de groepen wordt er dagelijks aandacht besteed aan de Gouden regels. We vragen iedereen die bij onze school betrokken is zich aan deze regels te houden. Gouden Vlinderboomregels Voor groot en klein, zullen we behulpzaam en respectvol zijn. Pesten geeft verdriet, dus dat doen we niet. Al hebben we in leren en werken soms geen zin, we zetten ons toch altijd in. Buiten rennen is oké, binnen is rustig lopen een goed idee. Wees zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal.