Praktische zaken

Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op school op een rijtje. Heeft u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de leerkrachten op school, kijk op de website, bel of mail.

Aansprakelijkheid

Bij diefstal, verlies of schade aan uw eigendommen of eigendommen van uw kind is de school niet aansprakelijk. Het verhalen van schade loopt via de eigen WA verzekering. De school adviseert daarom met klem geen waardevolle spullen mee naar school of schoolse activiteiten te nemen.

Excursies

Jaarlijks gaan we verschillende keren met de leerlingen op excursie. De bestemming is gekoppeld aan de leerstof die op dat moment in de klas behandeld wordt. We vragen ouders om ons met de auto te brengen of ons te begeleiden in het openbaar vervoer of met de fiets. Bij het vervoeren van de kinderen per auto houden wij ons aan de wettelijke regels. Het protocol is op te vragen bij de directie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink
wvink6161@gmail.com

Gevonden voorwerpen

Het kan gebeuren dat een kind persoonlijke bezittingen op school kwijtraakt of vergeet. Waardevolle spullen worden bij de directie bewaard. Overige spullen worden in de mand in de conciërgeruimte bij de centrale ingang van het gebouw gelegd. Regelmatig legen wij de mand. Bruikbare spullen die niet worden opgehaald, gaan naar een goed doel.

Gymles: kleding

We adviseren als gymkleding een T-shirt, een korte broek en gymschoenen. Een gympak of turnmaillot is ook goed. Wijdvallende kleding kan gevaarlijk zijn tijdens de gymles. Zorg ervoor dat gymschoenen geen zwarte zool hebben.

Inspectie van het onderwijs
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Jeugdarts ZHW JGZ Zuid-Holland West
Ellen van der Linden
088-054 99 99
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

Kernteam Jeugdzorgtaken gemeente Pijnacker
https://www.mijnvoorelkaar.nl/
Gantellaan 13-21 in Pijnacker
Telefoonnummer:14 015

Landelijke klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Mobiele telefoons

Als de mobiele telefoon geen onderdeel uitmaakt van het lesprogramma dan moet deze onderschooltijd (tussen 8.15 – 14.00 uur) uitgeschakeld zijn om hinder en ongewenst gebruik te voorkomen. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van het toestel.

Ouderbijdrage

Vlinderboom vraagt ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten als festiviteiten en andere extraatjes. De ouderbijdrage is € 25,- per jaar. Voor schoolreis betaalt u apart een vrijwillige bijdrage.

Privacy

Wij nemen privacy serieus. De school gebruikt persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over u en uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school.

De school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Octant (www.octant.nl/privacy). Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen.

Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Hiertoe ontvangt u jaarlijks een ‘Toestemmingsformulier gegevensverwerking’. Zo stellen wij bijvoorbeeld vragen over het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op voorkomt.

SWV Delflanden – PPO Delflanden

Bezoekadres: Buitenhofdreef 8 2625 XR Delft 015- 2568710 helpdesk@ppodelflanden.nl www.ppodelflanden.nl Schoolgruiten Gruiten is een samentrekking van groenten en fruit. Drie dagen per week houden we een gruitdag. Op die dagen nemen de kinderen groenten en/of fruit mee en geen koek of snoep.

Schoolreis en schoolkamp

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan één keer per jaar op schoolreis. Ook kan het zijn dat de keuze wordt gemaakt om met de kinderen van groep 8 op kamp te gaan. In dat geval zullen de kinderen niet deelnemen aan het schoolreisje. Aan het schoolreisje en het schoolkamp zijn kosten verbonden. De ouders ontvangen hiervoor een factuur. Deze vergoeding staat los van de vrijwillige ouderbijdrage en dient door alle gezinnen te worden voldaan.

Toezichthouders Octant

Vlinderboom is onderdeel van het schoolbestuur Octant. Bestuur en intern toezicht zijn vormgegeven volgens het “Raad van beheermodel”. Het uitvoerend bestuur is in handen van Reinoud de Vries, directeur-bestuurder.

Toezichthouders: Marco Boender (voorzitter) Dineke Melker (vicevoorzitter) Jessica van Ruitenburg (lid) Natascha Niemeijer (lid) Jasper Spanbroek (lid)

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, wordt dit uitgebreid gevierd in de klas. Uw kind mag trakteren en bij de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 langs. Wij stellen een gezonde en bescheiden traktatie op prijs.