Toetsing en rapport

Toetsing

Op Vlinderboom volgen we de ontwikkelingen van onze leerlingen dagelijks door hen te observeren, door met hen te spreken, door met hen werk na te kijken en door (methodegebonden en onafhankelijke) toetsen af te nemen. Ook geven de kinderen ons inzicht in hun welbevinden doordat zij tweejaarlijks een leerlingvragenlijst invullen. De school legt de schoolprestaties, vorderingen en resultaten van uw kind vast in het leerling- en onderwijsvolgsysteem. Om de vorderingen van de kinderen goed te kunnen volgen, worden er bij elke methode toetsen afgenomen. Voor het leerlingvolgsysteem maken we gebruik van KIJK!, CITO lovs en KanVas. De vorderingen van uw kind zijn duidelijk in kaart gebracht en worden vergeleken met landelijk geldende normen.

Rapportfolio

Als ouder mag u trots zijn op uw kind. Trots op hoe uw kind zich ontwikkelt en uitgroeit tot uiteindelijk een volwassen persoon. Om deze ontwikkeling zichtbaar te maken, maken wij op school gebruik van een rapportfolio. Dit rapportfolio bestaat uit drie onderdelen:

- Rapport: hierin geeft de leerkracht een beoordeling over de ontwikkeling van uw kind. Hier zijn de schoolresultaten zichtbaar.
- Toetsresultaten: hierin zijn de toetsresultaten uit ons leerlingvolgsysteem opgenomen. Dit geeft een overzicht van de scores van uw kind op landelijk genormeerde toetsen.
- Portfolio: hierin is de ontwikkeling van uw kind zichtbaar. Hierin laat uw kind zien waar het trots op is, waar het goed in is, wat het leuk en belangrijk vindt en wat het kan. Ook geeft uw kind hiermee informatie over de eigen leer- en werkervaringen en competenties.

Doubleren (blijven zitten) en OPP

Aan het eind van een periode of leerjaar zijn er voorwaarden waaraan een kind moet voldoen om door te gaan naar een volgend deel of leerjaar. Als een kind daar niet aan kan voldoen, zal hij in het nieuwe leerjaar of de volgende periode onvoldoende kunnen aansluiten. We proberen het aantal kinderen dat blijft zitten zoveel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat wij kinderen een extra jaar aanbieden. Dit laten we u in een zo vroeg mogelijk stadium weten, zodat we kunnen overleggen.

Redenen voor een doublure kunnen zijn dat uw kind een achterstand heeft opgelopen van een half jaar of meer op meerdere vakgebieden of dat het welbevinden van hem of haar onder druk staat. Met een doublure spreken we de verwachting met elkaar uit dat dit zal leiden tot een positief welbevinden en een verbetering van de prestaties. Het verlengen van de basisschoolperiode wordt alleen als zinvol ervaren als er een duidelijke verwachting is dat de eindresultaten van de leerling hierdoor sterk zullen verbeteren. Als dit niet het geval is, bepalen we voor het kind een nieuw eindperspectief. Dit noemen we een ontwikkelperspectief, een OPP. Bij het opstellen van een OPP staat het vast dat het kind het eindniveau van de basisschool, op dat vakgebied, niet haalt. We stellen het aangepaste programma zo op dat er wel sprake is van aansluiting op het vervolgonderwijs.

Ontwikkelingsvoorsprong en versnellen

Op Vlinderboom vinden wij het belangrijk om alle kinderen voldoende uitdagende en passende leerstof aan te bieden. We benutten de differentiatiemogelijkheden die de methode ons biedt en bieden extra leerstof aan of verbreden het lesprogramma met een extra vak. Als een kind over de gehele linie een ontwikkelingsvoorsprong laat zien, kunnen we samen met u besluiten om uw kind een jaargroep over te laten slaan (versnellen).

Versnelling van de schoolloopbaan is gebonden aan de volgende drie criteria:

- Intellectuele capaciteiten: er moet worden vastgesteld dat het kind de intellectuele capaciteiten bezit om met het verhoogde niveau van de versnelling van het leerparcours om te gaan;
- Didactisch niveau: het kind heeft een didactische voorsprong van minimaal een half jaar over de hele breedte;
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: het welbevinden staat voorop en het kind vindt meer aansluiting bij de groepsgenoten.

Resultaten

De afgelopen jaren lagen de scores van de Centrale Eindtoets op Vlinderboom boven het landelijke gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen we als scholen onze eigen doelen, los van de landelijke trend. Met deze zogenoemde blauwe norm stellen we voor onszelf het einddoel voor de school vast. De blauwe norm ligt altijd boven de landelijke gemiddelden.

Naar het voortgezet onderwijs

Jaarlijks houden wij een voorlichtingsavond voor ouders over de keuze voor het voortgezet onderwijs. In juni (voorafgaande aan groep 8) vinden de eerste gesprekken plaats ter voorberei - ding op het voortgezet onderwijs. Het kind, de ouder(s), de groepsleerkracht(en) en de kwaliteits - ondersteuner gaan met elkaar in gesprek. Het advies baseren we op het inzicht dat we in de loop der jaren hebben gekregen in uw kind. We kijken naar leerprestaties, kenmerken van uw kind, persoonlijke omstandig-heden, schoolresultaten uit het verleden, de CITO en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind.

In januari (voor de open dagen in het voortgezet onderwijs) ontvangt uw kind een definitief advies. Dit advies wordt later in het jaar ondersteund door de uitkomst van de Centrale Eindtoets. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van extra gegenereerde gegevens vanuit onafhankelijke toetsen.

Gemiddeld Centrale Eindtoets
Schooljaar De Vlinderboom Landelijk
2021 533,5 535,0
2022 534,5 535,2
2023 534,5 535,3
Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs (2023)
Schoolvorm Percentage
PRO 2,5%
Vmbo 27,5%
Vmbo TL/Havo 22,5%
Havo 12,5%
Havo/Vwo 12,5%
Vwo 22,5%