Lesopbouw

Op Vlinderboom zorgen we voor een klimaat waarin uw kind alle kansen krijgt om te leren. Globaal gezien leren kinderen bij ons op school doordat leerkrachten kennis overdragen, kinderen kennis overdragen aan elkaar en kinderen kennis verwerven door onderzoek. Ieder kind is verschillend: in aanleg en de wijze waarop het leert. Daar willen we ook tijdens ons onderwijs aan tegemoet komen. De organisatie van ons onderwijs is dan ook zo ingericht dat onze leerkrachten in staat zijn om met groepjes kinderen en individueel met kinderen te werken. Sommige kinderen volgen een aangepast lesprogramma omdat ze op een hoger of lager niveau werken dan de andere kinderen in de groep.

Groepsindeling

Op Vlinderboom zitten kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar. Alleen bij de kleuters kiezen we ervoor leerlingen van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2) samen in een klas te plaatsen. In deze leeftijd ontwikkelen kinderen zich in fases. Leren doe je, zeker op deze leeftijd, ook van elkaar! De ontwikkeling van de kinderen in deze leeftijdsfase wordt vaak gekenmerkt door ontwikkelingssprongen. Daarom krijgen kleuters twee tot drie jaar de tijd om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op groep 3.

Instructielessen en zelfstandig werken

In de groepen geven de leerkrachten dagelijks instructie voor de vakken technisch en begrijpend lezen, rekenen en taal. De leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen. Om deze leerdoelen te kunnen behalen, zorgt de leerkracht bij iedere les voor een goede instructie volgens de EDI manier. EDI staat voor expliciete Directe Instructie, waarbij de betrokkenheid van leerlingen centraal staat. Zo weten de kinderen aan het begin van iedere les wat zij in de les gaan leren. De kinderen verwoorden het leerdoel van de les en activeren hun voorkennis. De leerkracht begeleidt kinderen die minder, meer of aangepaste instructie nodig hebben. Aan het eind van de les kijkt de leerkracht met de kinderen terug op wat ze hebben geleerd en wat er een volgende keer beter kan. Vanaf groep 1 werken we aan een zelfstandige werkhouding. Hiervoor gebruiken we in alle groepen dezelfde aanpak. We maken hierbij gebruik van onderwijshulpmiddelen zoals een timetimer, het stoplicht en het vragenkaartje. Met zelfstandig werken leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht, te overleggen met medeleerlingen, verantwoordelijkheid te nemen, zelf keuzes te maken en worden zij weerbaar.

Dag- en weektaken

In de loop der jaren werken we meer toe naar het vergroten van de zelfstandigheid en krijgen de kinderen een dagtaak en een weektaak. De kinderen leren dat een bepaalde taak in de loop van de dag of week moet worden afgemaakt.