Interne ondersteuning

Op Vlinderboom wordt de zorg- en onderwijsbehoefte van elk kind meerdere keren per jaar besproken. Dit gebeurt in groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen met de leerkracht en de intern begeleider (IB-er)/kwaliteitsondersteuner. Observaties gaan hieraan vooraf. Samen met de groepsleerkracht volgen we de ontwikkeling van het kind en bespreken we observaties en toetsresultaten. De intern begeleider/kwaliteitsondersteuner adviseert de leerkrachten over de aanpak van problemen op leergebied, werkhouding of gedrag. Ook houdt zij zich bezig met de zorg en ondersteuning rondom de leerlingen zoals remedial teaching, logopedie of fysiotherapie. Ze onderhoudt nauw contact met de ouders en instanties en specialisten die ondersteuning kunnen bieden aan onze leerlingen.

Loopt een kind ver voor in zijn ontwikkeling of is er juist extra aandacht nodig op bepaalde gebieden die achterblijven? Onze specialisten helpen ieder kind in zijn ontwikkeling. Op Vlinderboom werken we met een specialisten begaafdheid, een taalspecialist, een rekenspecialist en een gedragsspecialist. De kwaliteitsondersteuner coördineert de leerlingondersteuning.

Samen ondersteunen wij onze leerlingen met de volgende voorzieningen:

- Remedial Teaching in het kader van dyslexie en/of dyscalculie
- Kortdurende remedial teaching voor lezen, spelling of rekenen
- Kortdurende ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen 
- Begeleiding aan meer- en hoogbegaafden
- Individuele begeleiding voor kinderen die op een eigen leerlijn werken
- Individuele begeleiding voor kinderen die ook toelaatbaar (zouden) zijn voor het Speciaal Onderwijs
- Mogelijkheid tot het uitvoeren van intelligentieonderzoek of gedragsonderzoek
- Externe logopedische hulp onder schooltijd, in het eigen schoolgebouw
- Bij de inrichting van het gebouw zijn er goede voorzieningen getroffen voor mensen met een fysieke beperking of belemmering.

Schoolondersteuningsteam

Vlinderboom heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit de kwaliteitsondersteuner, de adjunct directeur, een orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkster. Het team bespreekt kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en waarbij is gebleken dat het werken met een handelingsplan niet voldoende is. Ouders kunnen worden uitgenodigd bij deze bespreking aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor extern deskundigen die met het kind werken of bij het gezin betrokken zijn.

Extra hulp

Als een kind gebaat is bij extra hulp, wordt deze hulp ingezet aan de hand van een handelingsplan. De extra hulp en het plan bespreken we altijd met de ouders. De extra hulp wordt of in de klas gegeven of in een klein groepje bij de remedial teacher. Als er externe hulp moet worden geboden, dan vragen wij eerst om uw toestemming.